Monthly Archives: November 2020

Home / 2020 / November

Маркетинг експерти са консултанти на учебната компания Art-O-Dito

В поредица от кариерни работилници, организирани с подкрепата на фондация Стъпка за България, наши гости бяха маркетинг експерти, които дадоха насоки за развитие на учебната компания Art-O-Dito. 

 

Заедно с Владимир Василев – мениджър бизнес развитие в Истински мед, единайсетокласниците дискутираха стратегии как да привлекат вниманието на целевата група на компанията и обсъдиха печеливши принципи за ценообразуване и промотиране на продуктите си.

 

Биана Колева – управител на дигитална агенция Fight4digital представи важността всеки бизнес да има свое публично представяне и реклама в социалните медии. Даде насоки как се поддържа професионална фейсбук страница, а заедно с учениците подготвиха календар за постове, чрез който да изграждат фб страницата на Art-O-Dito.

 

1 2 4 РАБОТИЛНИЦА МАРКЕТИНГ

Кариерни работилници

В последната кариерна работилница с 11 клас наши специални гости бяха Силвър Стар – официалният представител на Мерцедес за България. Учениците се срещнаха с Драган Драганов – технически инженер и Георги Георгиев – старши счетоводител, които интригуващо ни разказаха за спецификата на тяхната работа. Благодарение възможностите на виртуалната връзка, учениците видяха и някои от софтуерните програми, с които работят в Мерцедес.

Благодарим за интересната среща!

3 4 5

Проект “Библиотеките като образователна среда”

90 СУ “Ген. Хосе де Сан Мартин” е одобрено с проект по НП “Изграждане на съвременна образователна среда”, модул “Библиотеките като образователна среда”

изтеглен файл

Проектът включва:

1. Закупуване на книги спрямо потребностите и интересите на учениците с цел създаване на библиотечен фонд, в училищата в които няма такъв, и обогатяване с нова съвременна литература в училищата с изграден библиотечен фонд. Проучването на интересите и потребностите на учениците се извършва по определен от директора на училището ред.

2. Създаване на „кът за четене” и превръщането му в едно от най-желаните места в училище – неформална уютна читателска среда, която да предразполага учениците, както към изграждане на трайни навици за четене, така и към работа в екип за търсене, извличане и анализиране на информация от различни източници при проектни дейности.

3. Организиране и провеждане на инициативи в създадения „кът за четене”/училищната библиотека с цел популяризирането им като място, в което се насърчава мисленето, въображението и творчеството като част от учебния процес – програма на теми и инициативи през учебната година

Запознайте се с инициативите в нашето училище:

Среща с писателя историк – Александър Мошев – тук 

Проект “Занимания по интереси”

MON-Logo

90 СУ “Ген. Хосе де Сан Мартин” работи от учебната 2019/2020 година по проект “Занимания по интерси”. Към момента  има 15 групи по интереси, в които участват ученици от начален и прогимназиален етап на обучение.

Чрез заниманията по интереси се подкрепя развитието на ключовите компетентности на учениците в областта на математиката, информатиката, природните науки и технологиите и се подпомага професионалното ориентиране на учениците.

 • Развитие

  на потенциала за учене, творческия и спортния потенциал на учениците

 • Приобщаване

  на учениците чрез формиране на общности по интереси

 • Превръщане

  на училището в по-привлекателно място за развитие и изяви

little teen

Проект “Подрепа за успех”

logo-eu70 logo-opnoir70 logo-project70

90 СУ “Ген. Хосе де Сан Мартин” работи по проект “Подкрепа за успех” от учебната 2019/2020 година.

За учебната 2020/2021 година в проекта са включени 15 групи са подпомагане по различни предмети и 4 групи по интереси.

Проектът е за подкрепа на всички деца, които имат затруднения с усвояване на учебното съдържание по различни предмети. Основната цел е да се подпомогне равния достъп до качествено образование и по-пълното обхващане на учениците в училищното образование чрез дейности за преодоляване на затруднения в обучението и пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и за развитие на потенциала и възможностите им за успешно завършване на средно образование и за бъдеща социална, професионална и личностна реализация.

В резултат на дейностите трябва да се постигне намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система и системата на обучение, както и към повторното им включване. Фокусът е към ученици в начален и прогимназиален етап. В зависимост от индивидуалните потребности ще се извършват дейности за допълване, развитие и надграждане на компетентности, придобити в задължителните часове, както и за мотивиране на учениците за задържанe в училище и за предотвратяване на преждевременното напускане.

“Три иновативни метода на преподаване”

През 2019 година 90 СУ “Ген. Хосе де Сан Мартин” бе одобрено с проект “Три иновативни метода на преподаване”, с регистрационен номер 2019-1-BG01-KA101-061862, финансиран по  Програма „Еразъм + “  КД1 „Образователна мобилност за граждани“, сектори „Училищно образование“. 

 

Дългосрочните цели на училището, заложени в Европейския план за развитие и в съзвучие със Стратегията за развитие до 2020 година, са насочени към нуждите от включване на нови подходи в образователния процес. И тъй като иновациите се прилагат „на терен“ от педагогическия персонал, Планът предвижда повишаване на уменията на учителите в три основни насоки: 1/ проектно-базирано образование; 2/ емоционална интелигентност, и 3/ въвеждане на информационни и комуникационни технологии. Възможността за обмяна на опит, чрез мобилност  допринася за въвеждането на нови модели на работа с учениците и  надгражда основата на въведените иновации до момента. Цел на проекта е разширяване на международното сътрудничество и имплементиране на добри практики от училища, които да бъдат основа на образователни и социални и иновации спрямо учениците, посредством прилагането им от преподавателите, участвали в мобилността.

Включените мобилности по проекта са:

 • “Наблюдение на работата” на тема „Ефективно внедряване на ИКТ в образователния процес”, през месец февруари 2020 година – Лорка, Испания.

Видове технологии в образованието:

• Технологии, подпомагащи образователния процес;

• Технологии, подпомагащи админстративното управление на образователния процес.

Насърчаване на ползавнето на технологии от учениците с образователна цел;

Практическа работа: Разработване на мултидисциплинарен урок за интерактивна дъска.

 

 

 • “Наблюдение на работата” на тема „Методи за повишаване на емоционалната интелигентност на ученици от 1 до 12 клас“ във Финландия. Обучението бе предвидено за месец март 2020 г, но поради възникване на извънредна епидемиологична обстановка и борбата с COVID-19, мобилността бе отложена и ще се проведе ОНЛАЙН през месец ноември 2020 г.

Минимално съдържание:

• EQ – еволюция на концепцията;

• Елементи на емоционалната интелигентност;

• Техники за разпознаване на емоциите на децата;

• Практическа част: Разпознаване и управление на емоциите в училищна среда.

 

 • “Наблюдение на работата” на тема „Проектно-базирано обучение“ в Португалия. Обучението бе предвидено за месец март 2020 г, но поради възникване на извънредна епидемиологична обстановка и борбата с COVID-19, мобилността бе отложена и ще се проведе ОНЛАЙН през месец ноември 2020 г.

Минимално съдържание:

• Запознаване с концепцията;

• Интердисциплинарен подход към разрешаване на проблеми – добри практики;

• Изграждане на професионални общности от учители;

• Практическа част: Разработване на модел за проектно-базирано обучение за средно училище.

 

Световен ден за възпоминание на жертвите от пътнотранспортни произшествия

С решение от 26 октомври 2005 г. на Генералната асамблея на Организацията на обединените нации всяка трета неделя на месец ноември е определена за Световен ден за възпоминание на жертвите от пътнотранспортни произшествия. Всяка година Министерство на вътрешните работи се присъединява към събитията в памет на загиналите при движение по пътищата на страната и извън нея. През 2020 г. Световният ден е на 15 ноември.

В тази връзка, Ви предоставяме писмо-обръщение на министъра на вътрешните работи Христо Терзийски – тук

В първата половина на месец ноември 2020 г. в 90. СУ се проведоха дейности по инициативата „Посланията на есенния лист”. Включиха се 10 паралелки от 1-ви до 7-и клас, като те участваха чрез изписване на послания върху есенни листа, изготвяне на рисунки и апликации, табла с есенни листа, стоп ленти и други. Посланията бяха насочени към родителите, шофьорите и цялото общество.

Поради епидемиологичната обстановка в страната дейностите се проведоха само в рамките на отделните класове.

 

124376398_4828429537198200_6304149204582060564_n 124586082_4828429780531509_3759316432940495521_n 124681490_4828429313864889_7112674570004504653_n 124922158_4834992669875220_5700831181265060285_n 125076387_4834992499875237_8354653480238233492_n 125216027_4834992916541862_5725319415464647582_n

DSC01593 DSC01592 DSC01591 IMG_20201111_120523 IMG_20201112_130823

rbt

rbt

IMG_20201111_113224 IMG_20201113_132757 IMG_20201113_132818 Есенен лист 1