Проект „Занимания по интереси“

Home / Проект „Занимания по интереси“

MON-Logo

90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“ работи от учебната 2019/2020 година по проект „Занимания по интерси“. Към момента  има 15 групи по интереси, в които участват ученици от начален и прогимназиален етап на обучение.

Чрез заниманията по интереси се подкрепя развитието на ключовите компетентности на учениците в областта на математиката, информатиката, природните науки и технологиите и се подпомага професионалното ориентиране на учениците.

  • Развитие

    на потенциала за учене, творческия и спортния потенциал на учениците

  • Приобщаване

    на учениците чрез формиране на общности по интереси

  • Превръщане

    на училището в по-привлекателно място за развитие и изяви

little teen