Прием I клас

Home / Прием / Прием I клас

Прием: 4 паралелки – 22 деца. Общ брой 88 деца.

КАНДИДАТСТВАНЕ НА УЧЕНИЦИ ЗА I КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ,

с решение Заповед № 391 на Министерски съвет от 17.07.2017 година

ВАЖНО! За допълнителна информация и въпроси можете да се обръщате към зам. директорите по учебна дейност -г-жа Йорданка Неделчева – 0882515936;  г-жа Албена Тодорова – 0882514429 и Даря Цветкова – технически секретар – 02/8250854


 

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В I КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

 

 ДейностСрок
1Подаване на заявление от родителите за прием в първи класот 16.04.2018г. до 16.05.2018 г.
2Обявяване на списъците на приетите и неприетите ученици на първи етап на класиране04.06.2018г.
в 17.00ч.
3Записване на класиралите се ученициот 05.06.2018г. до 08.06. 2018г.
4Обявяване на списъците на приетите и неприетите ученици на второ класиране11.06.2018г.
до 17.00ч.
5Записване на учениците, приети на второ класиране от 12.06.2018г. до 13.06.2018г.
6Обявяване на списъците на приетите и неприетите ученици от трето класиране14.06.2018г. до 17.00 ч
7Записване на учениците от трето класиране15.06.2018 година
8Попълване на свободните места след трето класиранеот 20.06.2018 г до 14.09.2018г.
9

ВНИМАНИЕ!

Информацията за класираните и записани ученици ще се обявява по входящи номера на подадените заявления, съгласно Закона за защита на личните данни.

ВАЖНО! За допълнителна информация и въпроси можете да се обръщате към зам. директорите по учебна дейност -г-жа Йорданка Неделчева – 0882515936;  г-жа Албена Тодорова – 0882514429 и Даря Цветкова – технически секретар – 02/8250854


 

ПРОЦЕДУРА ПО ПРИЕМА

 1. Подаването на заявления за прием в първи клас ще се осъществява на хартиен носител в канцеларията на 2 етаж с работно време от 8.00 ч. до 18.00 ч. от 16 април до 16 май 2018 година
 2.  Заявлението е по образец, който може да се изтегли от сайта на 90 СУ “Ген. Хосе де Сан Мартин” или да се попълни на място в училището.
 3.  След всяко класиране списъците на класираните ученици ще бъдат поставени на главния вход на училището и ще бъдат публикувани на сайта.
 4.    Списъците на класираните ученици ще се обявяват по входящи номера съгласно Закона за защита на личните данни.
 5. Близнаци се класират заедно, ако поне един от тях е приет – над утвърдения брой ученици в паралелката 
 6.  Когато в процеса на кандидатстване настъпи промяна в обстоятелствата, свързани с определени критерии на учениците, родителят/настойникът подава допълнително заявление до директора на училището в сроковете, посочени в графика на дейностите.
 7. Родителят/настойникът попълва декларация – образец, предоставена от училището за верността на задължителните документи.
 8. При записване родителят/настойникът или упълномощено от него лице представя оригиналите на документи и удостоверение за завършена подготвителна група.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

 

 • Заявление от родител – ОБРАЗЕЦ 1 (ЗА ПРИЕМ); ОБРАЗЕЦ 2( ЗА ЗАПИСВАНЕ)
 • Aкт за раждане за удостоверяване на данните, попълнени в заявлението.
 • Оригинал от удостоверението за завършена подготвителна група в детска градина или подготвителен клас в училище

В случай, че детето не е посещавало подготвителна група или клас, родителите декларират това обстоятелство.


 

ДОПЪЛНИТЕЛНО УЧИЛИЩЕТО ПРЕДЛАГА:

 

 • Паралелки с изучаване на английски и/или испански език,
 • Извънкласни дейности: народни и латино танци, класически балет, пеене, таекуондо, различни групи по интереси по проект “Твоят час ” – готварство, приложни изкуства, публицистичен клуб, футбол, художествена гимнастика и др.
 • Обучение с иновативни методи на преподаване и образователни софтуери- Jumpido, Envision, Уча.се , Classdojo, Mozabook, мобилна класна стая и др.
 • Безплатни учебници за всяко дете от І до ІV клас
 • Безплатна закуска и плод, както и ученически стол (топъл обяд)
 • Учебният процес в начален етап (І – ІV клас) се осъществява в нова и модерна сграда, съобразени с възрастовите особености на децата.
 • Логопед, психолог, ресурсни учители
 • Стоматологичен и медицински кабинети