Прием I клас

Home / Прием / Прием I клас

КАНДИДАТСТВАНЕ НА УЧЕНИЦИ ЗА I КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

Разпределение на учениците в I клас по паралелки: тук

90 СУ “Ген. Хосе де Сан Мартин” обявява 27 свободни места след второ класиране.

90 СУ “Ген. Хосе де Сан Мартин” обявява 24 свободни места за второ класиране.

ВАЖНО! За допълнителна информация и въпроси можете да се обръщате към зам. директора по учебната дейност – г-жа Камелия Кирилова – 0882514429 и Даря Цветкова – технически секретар – 02/8250854


 

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В I КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

 

 ДейностСрок
1Подаване на заявление от родителите за участие в I класиранеот 18.04.2017г. до 19.05.2017 г.
2Обявяване на списъците на приетите ученици на първи етап на класиранена 02.06.2017г.
в 17.00ч.
3Записване на класиралите се ученициот 05.06.2017г. до 07.06. 2017г.
4Обявяване на записалите се ученици и броя на свободните места за II класиранена 08.06.2017г.
до 17.00ч.
5Попълване на незаетите места от II класиране от 09.06.2017г. до 12.06.2017г.
6Обявяване на списъците от II класиранена 13.06.2017г. 17.00 ч
7Записване на учениците от II класиранеот 14.06.2017г. до 15.06.2017 г.
8Обявяване на свободните места за III класиране16.06.2017г. 17ч
9Попълване на свободните местаот 19.06.2017 г до 14.09.2017г.

ВНИМАНИЕ!

Информацията за класираните и записани ученици ще се обявява по входящи номера на подадените заявления, съгласно Закона за защита на личните данни.

ВАЖНО! За допълнителна информация и въпроси можете да се обръщате към зам. директора по учебната дейност – г-жа Камелия Кирилова – 0882514429 и Даря Цветкова – технически секретар – 02/8250854


 

ПРОЦЕДУРА ПО ПРИЕМА

 1. Подаването на заявления за прием в първи клас ще се осъществява на хартиен носител в канцеларията на 2 етаж с работно време от 8.00 ч. до 18.00 ч. от 18 април до 19 май 2017 година
 2.  Заявлението е по образец, който може да се изтегли от сайта на 90 СУ “Ген. Хосе де Сан Мартин” или да се попълни на място в училището.
 3.  След всяко класиране списъците на класираните ученици ще бъдат поставени на главния вход на училището и ще бъдат публикувани на сайта.
 4.    Списъците на класираните ученици ще се обявяват по входящи номера съгласно Закона за защита на личните данни.
 5. Близнаци се класират заедно, ако поне един от тях е приет – над утвърдения брой ученици в паралелката 
 6.  Когато в процеса на кандидатстване настъпи промяна в обстоятелствата, свързани с определени критерии на учениците, родителят/настойникът подава допълнително заявление до директора на училището в сроковете, посочени в графика на дейностите.
 7. Родителят/настойникът попълва декларация – образец, предоставена от училището за верността на задължителните документи.
 8. При записване родителят/настойникът или упълномощено от него лице представя оригиналите на документи и удостоверение за завършена подготвителна група.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

 

 • Заявление от родител – ОБРАЗЕЦ 1 (ЗА ПРИЕМ); ОБРАЗЕЦ 2( ЗА ЗАПИСВАНЕ)
 • Aкт за раждане за удостоверяване на данните, попълнени в заявлението.
 • Оригинал от удостоверението за завършена подготвителна група в детска градина или подготвителен клас в училище

В случай, че детето не е посещавало подготвителна група или клас, родителите декларират това обстоятелство.


 

ДОПЪЛНИТЕЛНО УЧИЛИЩЕТО ПРЕДЛАГА:

 

 • Паралелки с изучаване на английски и/или испански език,
 • Извънкласни дейности: народни и латино танци, класически балет, пеене, таекуондо, различни групи по интереси по проект “Твоят час ” – готварство, приложни изкуства, публицистичен клуб, футбол, художествена гимнастика и др.
 • Обучение с иновативни методи на преподаване и образователни софтуери- Jumpido, Envision, Уча.се , Classdojo, мобилна класна стая и др.
 • Безплатни учебници за всяко дете от І до ІV клас
 • Безплатна закуска и плод, както и ученически стол (топъл обяд)
 • Учебният процес в начален етап (І – ІV клас) се осъществява в нова и модерна сграда, съобразени с възрастовите особености на децата.
 • Логопед, психолог, ресурсни учители
 • Стоматологичен и медицински кабинети

 

ПРИЕМ 2016/2017 г

ПРИЕТИ УЧЕНИЦИ 2016/2017 ГОДИНА

ПЪРВИ КЛАС – 3 паралелки

ИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА

 • Ранно чуждоезиково обучение по английски /испански език.
 • Приказен свят – иновативен предмет по авторска програма от преподавателите на 90 СОУ.

ФАКУЛТАТИВНА ПОДГОТОВКА

 • Хореография
 • Информационни и комуникационни технологии
 • Испански език

За учебната 2015/2016 г. към 9 юни 2015 г.

Приети ученици в първи клас: 66 ученици

Свободни места: 0 ученици

Необходими материали за първи клас
 1. Моливи НВ
 2. Цветни моливи
 3. Острилка
 4. Гумичка
 5. Пастели
 6. Флумастри
 7. Водни бои
 8. Четки – поне три – тънка, средна и дебела
 9. Блок №4
 10. Пластелин с дъска и ножче
 11. Непромукаемо покривало за чанта – 50/60 см
 12. Лепило
 13. Гланцово блокче
 14. Линия – прозрачна
 15. Сини и червени твърди квадратчета – 2/2 см
 16. Тетрадки с тесни и широки редове – 20 броя
 17. Тетрадки с големи квадратчета – 20 броя
 18. Тетрадка с бели листи – 1 брой
 19. Ножичка
 20. Тефтерче
 21. Сметало