Квалификация на педагогическите специалисти

На 1.12.2018 година и на 7.12.2018 година в 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“ се проведоха три обучения за учители.

Темите, които бяха избрани от екипа на училището бяха:

  1. „Развиване на емоционална интелигентност у учениците“
  2. „Интердисциплинарно ситуационно обучение в средното училище  при интегриране на технологиите“
  3.  „Стрес и стратегии за справяне с професионалното прегаряне / бърнаут синдром / .

Обучаващи организации бяха съответно: Институт за човешки ресурси, РААБЕ Бъгария и Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.

IMG_1011 IMG_1015 IMG_1018

20181207_142719

IMG_20181201_095920 IMG_20181201_134503 IMG_20181201_134546 IMG_20181201_141352 IMG_20181201_143437 IMG_20181201_153847

Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., Дейност 1