Добре дошли в сайта на 90. СУ !

Добре дошли в сайта на 90. СУ !

Учебна 2022/2023 година

ОБЯВА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА В 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“.

.

На основание чл. 7 и чл. 8 от „Правилата за осъществяване на извънкласни дейности на територията на Столична община“, приети с решение № 136 на Столичен общински съвет от 06.04.2017 година. Дейностите, приети на заседание на Педагогически съвет на 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин с протокол № 9 / 08.09.2022 година, 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“ обявява конкурс по документи за осъществяване на извънкласни дейности по чужди езици през учебната 2022/2023 година:

1. Художествена гимнастика

.

2. Космическа академия

.

.

Благодарим Ви!

.

Извънкласните дейности са образователни услуги извън учебните програми, прилагани в съответното училище, съобразени с възрастовите особености и индивидуалните възможности и потребности на учениците.

 Извънкласните дейности се осъществяват от физически и/или юридически лица, регистрирани по Търговския закон и Закона за търговския регистър, или от юридически лица с нестопанска цел, които имат за предмет в учредителния акт извършването на стопанска дейност при условията на чл. 3, ал. 4 и ал. 5 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

.

I. Необходими документи за участие в конкурса:

.

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата;

2. Заявление за участие;

3. Заверено от участника копие на документа за регистрация или единен идентификационен код /ЕИК/, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, а когато е физическо лице – копие от документ за самоличност. Когато не е посочен ЕИК, участниците са длъжни да представят удостоверение за актуално състояние – оригинал или заверено копие. Участник, който е сдружение с нестопанска цел следва да представи съдебно решение за регистрация и заверено копие от устава /устройствения правилник/ на дружеството;

4. Декларация, че няма конфликт на интереси между кандидата и институцията, пред която се кандидатства;

5. Документи, удостоверяващи професионалната квалификация и педагогическа правоспособност на кандидата;

6. Референции, доказващи качеството на услугата – максимум 15 на брой. Изискването не се прилага за новорегистрирани фирми;

7. Оферта, която трябва да съдържа:

а) Документи, удостоверяващи квалификация на преподавателите:

б) Документи, удостоверяващи професионалния опит на кандидата в предлаганата област на извънкласната дейност;

в) Програма за обучение на учениците в извънкласната дейност;

г) Индивидуална цена за обучение на ученик;

д) Социална отговорност – процент ученици от група, които ще ползват безплатно предлаганите извънкласни дейности;

е) Срок, за който ще бъде предоставена извънкласната дейност.

.

Срок за подаване на документи за участие в конкурса – 05.10.2022 г. до 18.10.2022 г.

Място за подаване на документи: канцеларията на 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“ от 8:30 до 14:00 часа.

.

.

II. Критерии за оценка на офертите:

1. Степен на квалификация на преподавателите, доказано със съответните документи /дипломи, сертификати, удостоверения и др./ – максимален брой точки 25.

Максималният брой точки се образува по следните показатели:

– за степен бакалавър – 5 т.

– за степен магистър – 10 т.

– за наличие на допълнителна професионална квалификация в областта на предлаганата извънкласна дейност – 15 т.

Максималният брой точки по този критерий е сбор от точките за степен на образование и допълнителна професионална квалификация.

2. Професионален опит в предлаганата извънкласна дейност, доказан със съответните документи – максимален брой точки 15.

Максималният брой точки за професионален опит се образува по следните показатели:

– до 3 години – 10 т.

– над 3 години – 15 т.

3. Програма за обучение на учениците – максимален брой точки 30.

Максималният брой точки се образува по следните показатели:

– програма за обучение на учениците, която не е сертифицирана – 15 т. ;

– програма за обучение, която осигурява на учениците сертификат за завършен курс на обучение – 30 т.

4. Индивидуална цена за обучение на ученик – максимален брой точки 20.

Броят точки се определя по следната формула

Брой точки = Най-ниската предложена цена_______________ х 20

   Цената, предложена в офертата на участника

5. Социална отговорност – максимален брой точки 10.

Максималният брой точки се образува по следните показатели:

– до 10 %, които ще ползват безплатно ИД – 4 т. ;

– до 20 %, които ще ползват безплатно ИД – 7 т. ;

– над 20 %, които ще ползват безплатно ИД – 10 т.

Максималният брой точки по всички критерии е 100.

.

.

III. Начин на провеждане на конкурса:

1. Конкурсът се провежда по документи от комисия, която се назначава със заповед на директора на училището.

2. В комисията могат да участват представители на Училищното настоятелство и/или представители на Обществения съвет.

3. Контролът по изпълнение на заповедта се осъществява от директора на училището.

4. Конкурсът се провежда след представяне на минимум две оферти.

5. Ако за участие в конкурса няма постъпили оферти или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на оферти се удължава с 5 дни. Информацията за удължаване на срока се поставя на видно място в сградата и интернет-страницата на училището.

(6) Ако за участие в конкурса, и след удължаване на срока по ал. 5 няма подадени оферти или е подадена само една оферта, комисията провежда конкурса или го прекратява със заповед на директора на училището.

.

.

IV. Документите за участие в конкурса се поставят в два отделни плика:

1. В плик „А“ се поставят документите от т. (1) до т. (6) включително;

2.  В плик „Б“ с надпис „Оферта“ се поставя попълнената оферта съгласно изискванията на т. (7);

3.  Двата плика се поставят в един голям, бял и запечатан плик, който се входира в съответното училище.

.

Комисията не допуска до участие в конкурса кандидат, който не е представил някои от посочените в т. (7) документи.

Класирането на участниците се извършва съгласно обявените критерии.

.

.

Работата на комисията приключва в десетдневен срок след изтичане на срока за подаване на офертите. За работата си комисията съставя протокол, който се предава на директора на училището след входиране в Дневника за входяща и изходяща кореспонденция.

 В тридневен срок от получаване на протокола, директорът на училището издава заповед за определяне на спечелилия конкурса кандидат. Заповедта се връчва лично срещу подпис или с препоръчано писмо с обратна разписка на спечелилия кандидат и останалите участници.

 Със спечелилия кандидат, директорът на училището сключва договор, съгласно Приложение № 1 в едноседмичен срок от приключване на конкурса. Ако в едноседмичния срок не се сключи договор с класирания на първо място участник, директорът кани за сключване на договор класирания на второ място участник.

Извънкласните дейности се провеждат във време извън седмичното разписание на учебните часове, при наличие на свободна база и след съгласуване на графика за провеждане с директора на училището.

 Изпълнителите, осъществяващи ИД носят отговорност за живота и здравето на учениците по време на образователната дейност в училището.

Цените за услуги за извънкласни дейности се заплащат от родителите на съответния Изпълнител, съгласно сключения договор. Изпълнителят превежда на училището сумите за почасово ползване на части от имоти – публична общинска собственост, съгласно Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.

.

                                      Директор на 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“ – Емилия Иванова

.

ОБЯВА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА В 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“.

.

На основание чл. 7 и чл. 8 от „Правилата за осъществяване на извънкласни дейности на територията на Столична община“, приети с решение № 136 на Столичен общински съвет от 06.04.2017 година. Дейностите, приети на заседание на Педагогически съвет на 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин с протокол № 5 / 24.03.2022 година, 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“ обявява конкурс по документи за осъществяване на извънкласни дейности по чужди езици през учебната 2022/2023 година:

1. Английски език

.

2. Испански език

.

3. Руски език

.

.

Благодарим Ви!

.

Извънкласните дейности са образователни услуги извън учебните програми, прилагани в съответното училище, съобразени с възрастовите особености и индивидуалните възможности и потребности на учениците.

 Извънкласните дейности се осъществяват от физически и/или юридически лица, регистрирани по Търговския закон и Закона за търговския регистър, или от юридически лица с нестопанска цел, които имат за предмет в учредителния акт извършването на стопанска дейност при условията на чл. 3, ал. 4 и ал. 5 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

.

I. Необходими документи за участие в конкурса:

.

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата;

2. Заявление за участие;

3. Заверено от участника копие на документа за регистрация или единен идентификационен код /ЕИК/, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, а когато е физическо лице – копие от документ за самоличност. Когато не е посочен ЕИК, участниците са длъжни да представят удостоверение за актуално състояние – оригинал или заверено копие. Участник, който е сдружение с нестопанска цел следва да представи съдебно решение за регистрация и заверено копие от устава /устройствения правилник/ на дружеството;

4. Декларация, че няма конфликт на интереси между кандидата и институцията, пред която се кандидатства;

5. Документи, удостоверяващи професионалната квалификация и педагогическа правоспособност на кандидата;

6. Референции, доказващи качеството на услугата – максимум 15 на брой. Изискването не се прилага за новорегистрирани фирми;

7. Оферта, която трябва да съдържа:

а) Документи, удостоверяващи квалификация на преподавателите:

б) Документи, удостоверяващи професионалния опит на кандидата в предлаганата област на извънкласната дейност;

в) Програма за обучение на учениците в извънкласната дейност;

г) Индивидуална цена за обучение на ученик;

д) Социална отговорност – процент ученици от група, които ще ползват безплатно предлаганите извънкласни дейности;

е) Срок, за който ще бъде предоставена извънкласната дейност.

.

Срок за подаване на документи за участие в конкурса – 03.05.2022 г. до 15.05.2022 г.

Място за подаване на документи: канцеларията на 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“ от 8:30 до 14:00 часа.

.

.

II. Критерии за оценка на офертите:

1. Степен на квалификация на преподавателите, доказано със съответните документи /дипломи, сертификати, удостоверения и др./ – максимален брой точки 25.

Максималният брой точки се образува по следните показатели:

– за степен бакалавър – 5 т.

– за степен магистър – 10 т.

– за наличие на допълнителна професионална квалификация в областта на предлаганата извънкласна дейност – 15 т.

Максималният брой точки по този критерий е сбор от точките за степен на образование и допълнителна професионална квалификация.

2. Професионален опит в предлаганата извънкласна дейност, доказан със съответните документи – максимален брой точки 15.

Максималният брой точки за професионален опит се образува по следните показатели:

– до 3 години – 10 т.

– над 3 години – 15 т.

3. Програма за обучение на учениците – максимален брой точки 30.

Максималният брой точки се образува по следните показатели:

– програма за обучение на учениците, която не е сертифицирана – 15 т. ;

– програма за обучение, която осигурява на учениците сертификат за завършен курс на обучение – 30 т.

4. Индивидуална цена за обучение на ученик – максимален брой точки 20.

Броят точки се определя по следната формула

Брой точки = Най-ниската предложена цена_______________ х 20

   Цената, предложена в офертата на участника

5. Социална отговорност – максимален брой точки 10.

Максималният брой точки се образува по следните показатели:

– до 10 %, които ще ползват безплатно ИД – 4 т. ;

– до 20 %, които ще ползват безплатно ИД – 7 т. ;

– над 20 %, които ще ползват безплатно ИД – 10 т.

Максималният брой точки по всички критерии е 100.

.

.

III. Начин на провеждане на конкурса:

1. Конкурсът се провежда по документи от комисия, която се назначава със заповед на директора на училището.

2. В комисията могат да участват представители на Училищното настоятелство и/или представители на Обществения съвет.

3. Контролът по изпълнение на заповедта се осъществява от директора на училището.

4. Конкурсът се провежда след представяне на минимум две оферти.

5. Ако за участие в конкурса няма постъпили оферти или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на оферти се удължава с 15 дни. Информацията за удължаване на срока се поставя на видно място в сградата и интернет-страницата на училището.

(6) Ако за участие в конкурса, и след удължаване на срока по ал. 5 няма подадени оферти или е подадена само една оферта, комисията провежда конкурса или го прекратява със заповед на директора на училището.

.

.

IV. Документите за участие в конкурса се поставят в два отделни плика:

1. В плик „А“ се поставят документите от т. (1) до т. (6) включително;

2.  В плик „Б“ с надпис „Оферта“ се поставя попълнената оферта съгласно изискванията на т. (7);

3.  Двата плика се поставят в един голям, бял и запечатан плик, който се входира в съответното училище.

.

Комисията не допуска до участие в конкурса кандидат, който не е представил някои от посочените в т. (7) документи.

Класирането на участниците се извършва съгласно обявените критерии.

.

.

Работата на комисията приключва в десетдневен срок след изтичане на срока за подаване на офертите. За работата си комисията съставя протокол, който се предава на директора на училището след входиране в Дневника за входяща и изходяща кореспонденция.

 В тридневен срок от получаване на протокола, директорът на училището издава заповед за определяне на спечелилия конкурса кандидат. Заповедта се връчва лично срещу подпис или с препоръчано писмо с обратна разписка на спечелилия кандидат и останалите участници.

 Със спечелилия кандидат, директорът на училището сключва договор, съгласно Приложение № 1 в едноседмичен срок от приключване на конкурса. Ако в едноседмичния срок не се сключи договор с класирания на първо място участник, директорът кани за сключване на договор класирания на второ място участник.

Извънкласните дейности се провеждат във време извън седмичното разписание на учебните часове, при наличие на свободна база и след съгласуване на графика за провеждане с директора на училището.

 Изпълнителите, осъществяващи ИД носят отговорност за живота и здравето на учениците по време на образователната дейност в училището.

Цените за услуги за извънкласни дейности се заплащат от родителите на съответния Изпълнител, съгласно сключения договор. Изпълнителят превежда на училището сумите за почасово ползване на части от имоти – публична общинска собственост, съгласно Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.

.

                                      Директор на 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“ – Емилия Иванова

.

.

.

Учебна 2021/2022 година

ОБЯВА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА В 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“.

.

На основание чл. 7 и чл. 8 от „Правилата за осъществяване на извънкласни дейности на територията на Столична община“, приети с решение № 136 на Столичен общински съвет от 06.04.2017 година. Дейностите, приети на заседание на Педагогически съвет на 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин с протокол № 8/ 15.06.2021 година, 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“ обявява конкурс по документи за осъществяване на следните извънкласни дейности през учебната 2021/2022 година:

.

1. Таекуондо

2. Шах

3. Волейбол

4. Народни танци – сценично изкуство (ансамбъл)

7. Класически балет
.
.
.

Благодарим Ви!

.

.

Извънкласните дейности са образователни услуги извън учебните програми, прилагани в съответното училище, съобразени с възрастовите особености и индивидуалните възможности и потребности на учениците.

 Извънкласните дейности се осъществяват от физически и/или юридически лица, регистрирани по Търговския закон и Закона за търговския регистър, или от юридически лица с нестопанска цел, които имат за предмет в учредителния акт извършването на стопанска дейност при условията на чл. 3, ал. 4 и ал. 5 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

.

I. Необходими документи за участие в конкурса:

.

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата;

2. Заявление за участие;

3. Заверено от участника копие на документа за регистрация или единен идентификационен код /ЕИК/, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, а когато е физическо лице – копие от документ за самоличност. Когато не е посочен ЕИК, участниците са длъжни да представят удостоверение за актуално състояние – оригинал или заверено копие. Участник, който е сдружение с нестопанска цел следва да представи съдебно решение за регистрация и заверено копие от устава /устройствения правилник/ на дружеството;

4. Декларация, че няма конфликт на интереси между кандидата и институцията, пред която се кандидатства;

5. Документи, удостоверяващи професионалната квалификация и педагогическа правоспособност на кандидата;

6. Референции, доказващи качеството на услугата – максимум 15 на брой. Изискването не се прилага за новорегистрирани фирми;

7. Оферта, която трябва да съдържа:

а) Документи, удостоверяващи квалификация на преподавателите:

б) Документи, удостоверяващи професионалния опит на кандидата в предлаганата област на извънкласната дейност;

в) Програма за обучение на учениците в извънкласната дейност;

г) Индивидуална цена за обучение на ученик;

д) Социална отговорност – процент ученици от група, които ще ползват безплатно предлаганите извънкласни дейности;

е) Срок, за който ще бъде предоставена извънкласната дейност.

.

Срок за подаване на документи за участие в конкурса – 20.09.2021 г. до 05.10.2021 г.

Място за подаване на документи: канцеларията на 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“ от 8:30 до 14:00 часа.

.

.

II. Критерии за оценка на офертите:

1. Степен на квалификация на преподавателите, доказано със съответните документи /дипломи, сертификати, удостоверения и др./ – максимален брой точки 25.

Максималният брой точки се образува по следните показатели:

– за степен бакалавър – 5 т.

– за степен магистър – 10 т.

– за наличие на допълнителна професионална квалификация в областта на предлаганата извънкласна дейност – 15 т.

Максималният брой точки по този критерий е сбор от точките за степен на образование и допълнителна професионална квалификация.

2. Професионален опит в предлаганата извънкласна дейност, доказан със съответните документи – максимален брой точки 15.

Максималният брой точки за професионален опит се образува по следните показатели:

– до 3 години – 10 т.

– над 3 години – 15 т.

3. Програма за обучение на учениците – максимален брой точки 30.

Максималният брой точки се образува по следните показатели:

– програма за обучение на учениците, която не е сертифицирана – 15 т. ;

– програма за обучение, която осигурява на учениците сертификат за завършен курс на обучение – 30 т.

4. Индивидуална цена за обучение на ученик – максимален брой точки 20.

Броят точки се определя по следната формула

Брой точки = Най-ниската предложена цена_______________ х 20

   Цената, предложена в офертата на участника

5. Социална отговорност – максимален брой точки 10.

Максималният брой точки се образува по следните показатели:

– до 10 %, които ще ползват безплатно ИД – 4 т. ;

– до 20 %, които ще ползват безплатно ИД – 7 т. ;

– над 20 %, които ще ползват безплатно ИД – 10 т.

Максималният брой точки по всички критерии е 100.

.

.

III. Начин на провеждане на конкурса:

1. Конкурсът се провежда по документи от комисия, която се назначава със заповед на директора на училището.

2. В комисията могат да участват представители на Училищното настоятелство и/или представители на Обществения съвет.

3. Контролът по изпълнение на заповедта се осъществява от директора на училището.

4. Конкурсът се провежда след представяне на минимум две оферти.

5. Ако за участие в конкурса няма постъпили оферти или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на оферти се удължава с 15 дни. Информацията за удължаване на срока се поставя на видно място в сградата и интернет-страницата на училището.

(6) Ако за участие в конкурса, и след удължаване на срока по ал. 5 няма подадени оферти или е подадена само една оферта, комисията провежда конкурса или го прекратява със заповед на директора на училището.

.

.

IV. Документите за участие в конкурса се поставят в два отделни плика:

1. В плик „А“ се поставят документите от т. (1) до т. (6) включително;

2.  В плик „Б“ с надпис „Оферта“ се поставя попълнената оферта съгласно изискванията на т. (7);

3.  Двата плика се поставят в един голям, бял и запечатан плик, който се входира в съответното училище.

.

Комисията не допуска до участие в конкурса кандидат, който не е представил някои от посочените в т. (7) документи.

Класирането на участниците се извършва съгласно обявените критерии.

.

.

Работата на комисията приключва в десетдневен срок след изтичане на срока за подаване на офертите. За работата си комисията съставя протокол, който се предава на директора на училището след входиране в Дневника за входяща и изходяща кореспонденция.

 В тридневен срок от получаване на протокола, директорът на училището издава заповед за определяне на спечелилия конкурса кандидат. Заповедта се връчва лично срещу подпис или с препоръчано писмо с обратна разписка на спечелилия кандидат и останалите участници.

 Със спечелилия кандидат, директорът на училището сключва договор, съгласно Приложение № 1 в едноседмичен срок от приключване на конкурса. Ако в едноседмичния срок не се сключи договор с класирания на първо място участник, директорът кани за сключване на договор класирания на второ място участник.

Извънкласните дейности се провеждат във време извън седмичното разписание на учебните часове, при наличие на свободна база и след съгласуване на графика за провеждане с директора на училището.

 Изпълнителите, осъществяващи ИД носят отговорност за живота и здравето на учениците по време на образователната дейност в училището.

Цените за услуги за извънкласни дейности се заплащат от родителите на съответния Изпълнител, съгласно сключения договор. Изпълнителят превежда на училището сумите за почасово ползване на части от имоти – публична общинска собственост, съгласно Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.

.

                                      Директор на 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“ – Емилия Иванова

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ЗА НАБИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ЗА ДОСТАВКА НА ПРОДУКТИ ПО СХЕМА  „УЧИЛИЩЕН ПЛОД“ и СХЕМА „УЧИЛИЩНО МЛЯКО“ ЗА  2019-2020 – тук

Заповед за избор на доставчици –тук 

Във връзка с Решение No 118/15.03.2018 година на СОС за изменение и допълнение на Правилата за осъществяване на извънкласна дейност в общинските училища на територията на Столична община, информираме всички кандидати, предлагащи извънкласна дейност, че срокът за подаване на документи е от 1.10.2018 година до 05.06.2018 година в канцеларията на училището.
Уважаеми родители,
Във връзка с избор на допълнителни извънкласни дейности в 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“ за учебната 2018/2019 година, молим да заявите Вашия избор като подадете заявление във канцеларията на училището най-късно до 05.10.2018 година.
Предлаганите извънкласни дейности до момента са:
1. Таекуондо
2. Шах
3. Волейбол
4. Народни танци – сценично изкуство (ансамбъл)
5. Народни танци – автентичен фолклор (хора)
6. Латино танци
7. Класически балет
8. Хандбал
9. Лечебна физкултура
Благодарим Ви!
Във връзка с Решение No 118/15.03.2018 година на СОС за изменение и допълнение на Правилата за осъществяване на извънкласна дейност в общинските училища на територията на Столична община, информираме всички кандидати, предлагащи извънкласна дейност, че срокът за подаване на документи е от 4.06.2018 година до 11.06.2018 година в канцеларията на училището.
Учебна 2017/2018 година
Във връзка с решение на комисия по извънкласни дейности и заседание от 8.09.2017 година на основание Решение No 136 по протокол No 30 от 06.04.2017 година на СОС за приемане на Правила за осъществяване на извънкласна дейност в общинските училища на територията на Столична община, информираме всички кандидати, че срокът за подаване на документи се удължава с 15 дни за дейностите: волейбол; шахмат;балет;народни танци;модерни,латино и спортни танци; карате.
Във връзка с Решение No 136 по протокол No 30 от 06.04.2017 година на СОС за приемане на Правила за осъществяване на извънкласна дейност в общинските училища на територията на Столична община, информираме всички кандидати, предлагащи извънкласна дейност, че срокът за подаване на документи е от 1.09.2017 година до 5.09.2017 година в канцеларията на училището.
Уважаеми родители,
Във връзка с избор на предстоящи извънкласни дейности в 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“ за учебната 2017/2018 година, молим да заявите Вашия избор като подадете заявление във канцеларията на училището най-късно до 31.08.2017 година.
Предлаганите извънкласни дейности до момента са:
1. Таекуондо
2. Шах
3. Волейбол
4. Народни танци – сценично изкуство (ансамбъл)
5. Народни танци – автентичен фолклор (хора)
6. Латино танци
7. Класически балет
8. Хандбал
9. Лечебна физкултура
Благодарим Ви!

ПРАВИЛА за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община

 

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

Приети с Решение № 136 по Протокол № 30 от 6.04.2017 г., в сила от 6.04.2017 г.

 

РЕШЕНИЕ № 136 по Протокол № 30 от 6.04.2017 г.

 

За приемане на Правила за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община.

 

Мотиви:

 

1. Причини, които налагат приемането:

 

Съгласно разпоредбите на новия Закон за предучилищното и училищно образование, обн., ДВ, бр. 79 от 13 октомври 2015 г., в сила от 01.08.2016 г., който отмени Закона за народната просвета, се дава възможност за осъществяване на извънкласни дейности като образователна услуга извън държавните образователни стандарти, в общинските училища на територията на Столична община.

 

Тези извънкласни дейности, които се провеждат в училищата представляват огромен интерес и са много желани от учениците и техните родители и дадената законова възможност налага регламентирането им като Правила за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община.

 

2. Цели, които се поставят:

 

С предложения проект на Правила се уреждат условията и редът за организирането, провеждането и заплащането на извънкласните образователни услуги в общинските училища на територията на Столична община.

 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата нормативна уредба:

 

За прилагането на Правилата за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община не се изисква допълнителен финансов ресурс.

 

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива:

 

С приемането на Правилата ще се постигне ясен регламент и реална възможност за контрол върху дейността на общинските училища по осъществяване на извънкласните дейности като образователна услуга извън държавните образователни стандарти, които могат да се организират и провеждат при условие, че са изпълнени изискванията за целодневна организация на учебния ден. Постигане на прозрачност и публичност при организацията на извънкласните дейности и събираемостта на цените за предлаганите извънкласни дейности. Възможност за училищата за реализиране на собствени приходи.

 

5. Анализ на съответствието с правото на Европейския съюз:

 

Предлаганият проект на Правила е разработен в съответствие с Европейското законодателство – Европейската харта за местно самоуправление.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка със Закона за предучилищното и училищното образование, обн., ДВ, бр.79 от 13 октомври 2015 г., в сила от 01.08.2016 г., и чл. 76, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс и Предварителна оценка на въздействието на Проект на Правила за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община

 

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

1. Приема Правила за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община.

 

Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на 06.04.2017 г., Протокол № 30, точка 2 от дневния ред, по доклад № СОА17-ВК66-748/01.02.2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.

 

ПРАВИЛА за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община

 

Чл. 1. Тези правила определят условията и реда за осъществяване на извънкласните дейности /ИД/ в общинските училища на територията на Столична община.

 

Чл. 2. Извънкласните дейности са образователни услуги извън учебните програми, прилагани в съответното училище, съобразени с възрастовите особености и индивидуалните възможности и потребности на учениците.

 

Чл. 3. Извънкласните дейности се осъществяват от физически и/или юридически лица, регистрирани по Търговския закон и Закона за търговския регистър, или от юридически лица с нестопанска цел, които имат за предмет в учредителния акт извършването на стопанска дейност при условията на чл. 3, ал. 4 и ал. 5 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

 

Чл. 4. Изпълнителите, осъществяващи ИД се избират чрез конкурс.

 

Чл. 5. Видовете извънкласни дейности се определят с решение на Педагогическия съвет за всяка учебна година и се предоставят за избор от родителите.

 

Чл. 6. Конкурсът се обявява след като родителите на учениците писмено са заявили желание за ползване на съответна извънкласна дейност. Заявленията на родителите се завеждат в Дневника за входяща и изходяща кореспонденция на училището.

 

Чл. 7. Обявата за конкурса се поставя на видно място в сградата и интернет-страницата на училището.

 

Чл. 8. Обявата трябва да съдържа описание на видовете извънкласни дейности, необходимите документи за участие в конкурса, критериите за оценка на офертите, начинът на провеждане на конкурса, срокът за подаване на документите – начална и крайна дата.

 

Чл. 9. Необходими документи за участие в конкурса:

 

(1) Списък на документите, съдържащи се в офертата;

 

(2) Заявление за участие;

 

(3) Заверено от участника копие на документа за регистрация или единен идентификационен код /ЕИК/, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, а когато е физическо лице – копие от документ за самоличност. Когато не е посочен ЕИК, участниците са длъжни да представят удостоверение за актуално състояние – оригинал или заверено копие. Участник, който е сдружение с нестопанска цел следва да представи съдебно решение за регистрация и заверено копие от устава /устройствения правилник/ на дружеството;

 

(4) Декларация, че няма конфликт на интереси между кандидата и институцията, пред която се кандидатства;

 

(5) Валидно свидетелство за съдимост за всеки един преподавател;

 

(6) Документ от психодиспансер за всеки един преподавател;

 

(7) Документи, удостоверяващи професионалната квалификация и педагогическа правоспособност на кандидата;

 

(8) Референции, доказващи качеството на услугата – максимум 15 на брой. Изискването не се прилага за новорегистрирани фирми;

 

(9) Проект на договор /Приложение № 1/, в който се попълват данните на кандидата и се подписва от него.

 

(10) Оферта, която трябва да съдържа:

 

а) Документи, удостоверяващи квалификация на преподавателите:

 

б) Документи, удостоверяващи професионалния опит на кандидата в предлаганата област на извънкласната дейност;

 

в) Програма за обучение на учениците в извънкласната дейност;

 

г) Индивидуална цена за обучение на ученик;

 

д) Социална отговорност – процент ученици от група, които ще ползват безплатно предлаганите извънкласни дейности;

 

е) Срок, за който ще бъде предоставена извънкласната дейност.

 

Чл. 10. Срок за подаване на документите за участие в конкурса – в обявата се посочва началната и крайна дата.

 

Чл. 11. Критерии за оценка на офертите:

 

(1) Степен на квалификация на преподавателите, доказано със съответните документи /дипломи, сертификати, удостоверения и др./ – максимален брой точки 25. Максималният брой точки се образува по следните показатели:

 

– за степен бакалавър – 5 т.

 

– за степен магистър – 10 т.

 

– за наличие на допълнителна професионална квалификация в областта на предлаганата извънкласна дейност – 15 т.

 

Максималният брой точки по този критерий е сбор от точките за степен на образование и допълнителна професионална квалификация.

 

(2) Професионален опит в предлаганата извънкласна дейност, доказан със съответните документи – максимален брой точки 15. Максималният брой точки за професионален опит се образува по следните показатели:

 

– до 3 години – 10 т.

 

– над 3 години – 15 т.

 

(3) Програма за обучение на учениците – максимален брой точки 30. Максималният брой точки се образува по следните показатели:

 

– програма за обучение на учениците, която не е сертифицирана – 15 т. ;

 

– програма за обучение, която осигурява на учениците сертификат за завършен курс на обучение – 30 т.

 

(4) Индивидуална цена за обучение на ученик – максимален брой точки 20. Броят точки се определя по следната формула:

 

 

Брой точки = Най-ниската предложена цена_______________ х 20

 

   Цената, предложена в офертата на участника

 

 

 (5) Социална отговорност – максимален брой точки 10. Максималният брой точки се образува по следните показатели:

 

– до 10 %, които ще ползват безплатно ИД – 4 т. ;

 

– до 20 %, които ще ползват безплатно ИД – 7 т. ;

 

– над 20 %, които ще ползват безплатно ИД – 10 т.

 

Максималният брой точки по всички критерии е 100.

 

Чл. 12. Начин на провеждане на конкурса:

 

(1) Конкурсът се провежда по документи от комисия, която се назначава със заповед на директора на училището.

 

(2) В комисията могат да участват представители на Училищното настоятелство и/или представители на Обществения съвет.

 

(3) Контролът по изпълнение на заповедта се осъществява от директора на училището.

 

(4) Конкурсът се провежда след представяне на минимум две оферти.

 

(5) Ако за участие в конкурса няма постъпили оферти или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на оферти се удължава с 15 дни. Информацията за удължаване на срока се поставя на видно място в сградата и интернет-страницата на училището.

 

(6) Ако за участие в конкурса, и след удължаване на срока по ал. 5 няма подадени оферти или е подадена само една оферта, комисията провежда конкурса или го прекратява със заповед на директора на училището.

 

Чл. 13. Документите за участие в конкурса се поставят в два отделни плика:

 

(1) В плик „А“ се поставят документите по чл. 9, от ал. 1 до ал. 9 включително;

 

(2) В плик „Б“ с надпис „Оферта“ се поставя попълнената оферта съгласно изискванията на чл. 9, ал. 10.

 

(3) Двата плика се поставят в един голям, бял и запечатан плик, който се входира в съответното училище.

 

Чл. 14. При подаването пликовете се номерират по реда на тяхното постъпване, като върху всеки един от тях се поставя входящ номер от дневника за входяща кореспонденция на училището с посочена дата, месец, година и час.

 

Чл. 15. Комисията не допуска до участие в конкурса кандидат, който не е представил някои от посочените в т. 10 документи.

 

Чл. 16. Класирането на участниците се извършва съгласно обявените критерии.

 

Чл. 17. Работата на комисията приключва в едноседмичен срок след изтичане на срока за подаване на офертите. За работата си комисията съставя протокол, който се предава на директора на училището след входиране в Дневника за входяща и изходяща кореспонденция.

 

Чл. 18. В тридневен срок от получаване на протокола, директорът на училището издава заповед за определяне на спечелилия конкурса кандидат. Заповедта се връчва лично срещу подпис или с препоръчано писмо с обратна разписка на спечелилия кандидат и останалите участници.

 

Чл. 19. Със спечелилия кандидат, директорът на училището сключва договор, съгласно Приложение № 1 в едноседмичен срок от приключване на конкурса. Ако в едноседмичния срок не се сключи договор с класирания на първо място участник, директорът кани за сключване на договор класирания на второ място участник.

 

Чл. 20. Извънкласните дейности се провеждат във време извън седмичното разписание на учебните часове, при наличие на свободна база и след съгласуване на графика за провеждане с директора на училището.

 

Чл. 21. Изпълнителите, осъществяващи ИД носят отговорност за живота и здравето на учениците по време на образователната дейност в училището.

 

Чл. 22. Цените за услуги за извънкласни дейности се заплащат от родителите на съответния Изпълнител, съгласно сключения договор. Изпълнителят превежда на училището сумите за почасово ползване на части от имоти – публична общинска собственост, съгласно Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.

 

Чл. 23. Всяко тримесечие директорите на училищата предоставят информация на районната администрация за събраните приходи от услуги и просрочени задължения. Корекция на бюджета на училището се извършва след решение на СОС.

 

Чл. 24. При наличие на просрочени задължения, директорите на училища заплащат приоритетно тези задължения от събраните суми от проведените извънкласни дейности.

 

Чл. 25. Тези правила се прилагат за общинските училища съгласно списък, одобрен от кмета на Столична община.

 

Чл. 26. Тези правила влизат в сила от датата на приемане от СОС.

 

 I.  ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

 

 Чл. 1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да осъществява обучение на ученици

 

 от  …………… клас по ……………….  /вид дейност/, съгласно писмено изявеното от техните

 

 родители желание.

 

 Чл. 2. Обучението /заниманията/ ще се осъществяват по програма, съответстваща на

възрастта на учениците, неразделна част от този договор и по установен седмичен график.

който се съгласува с директора на ……………………………………………. училище.

 

 II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

 

 Чл. 3. Дължимата сума на Изпълнителя се формира като сума от индивидуалните цени за услуги, които се заплащат от родителите на съответния ученик за предоставената услуга.

 

 Индивидуалната цена за услуга е в размер на……………… лв. на ученик на занимание, за реално присъствие.

 

 Чл. 4. Сумите се събират от Изпълнителя до 15-то число на месеца, следващ месеца, в който е предоставена услугата.

 

 Чл. 5. До края на месеца, следващ месеца, в който е предоставена услугата, Изпълнителят предоставя на Възложителя финансов документ за преведената по банкова сметка ……. цена на услуга за почасово ползване на части от имоти – публична общинска собственост съгласно Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.

 

 Чл. 6. Изпълнителят издава на родителите документ за заплатените цени на услуги.

 

 III. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

 

 Чл. 7. Договорът се сключва за времето от………………… 20… г. до …………………  20       г. включително.

 

 Чл. 8. Заниманията се провеждат …………  пъти седмично, във   време извън седмичното разписание на учебните часове при наличие на свободна база и съгласуване на графика за провеждане с директора на училището и следва да бъдат съобразени с възрастовите особености и индивидуалните възможности и потребности на учениците.

 

 

 IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

 

 Чл. 9. Възложителят има право да осъществява системен контрол за изпълнение на договора.

 

 Чл. 10. Възложителят се задължава да осигури условия за нормалното провеждане на заниманията в рамките на съгласувания график и съдейства при сформирането на групите за обучение.

 

 V.  ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

 

 Чл. 12. Изпълнителят се задължава да провежда обучението в съответствие с чл. 2 от настоящия договор, както и да изпълнява представената оферта.

 

 Чл. 13. Изпълнителят носи отговорност за живота и здравето на учениците по време на провеждането на заниманията, като спазва всички нормативни изисквания, представени от Възложителя.

 

 Чл. 14. Изпълнителят се задължава да предостави качествена услуга.

 

 Чл. 15. Изпълнителят се задължава да обезпечи обучението с учебници и учебни помагала.

 

 Чл. 16. При неспазване на установения седмичен график по чл.2 по обективни и независещи от Изпълнителя причини, той се задължава да отработи пропуснатите занимания.

 

 Чл. 17. Изпълнителят се задължава да представи пред родителите постиженията на учениците под формата на открити практики, тържества и чрез включване в празниците и проявите на училището.

 

 VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

 

 Чл. 18. Настоящият договор се прекратява:

 

 т. 1. С изтичане срока за извършване на услугата.

 

 т. 2. По взаимно съгласие на страните.

 

 т. 3. При виновно неизпълнение на договора от една от страните със 7-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна.

 

 т. 4. По желание на всяка една от страните с писмено предизвестие от 1 месец.

 

 VII. ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

 Чл. 19. За неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на ЗЗД и действащото българско законодателство.

 

 Чл. 20. Изменения на настоящия договор могат да се правят по взаимно съгласие на страните, изразено писмено.

 

 Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

 

 ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                     ИЗПЪЛНИТЕЛ:

 

 ………………………                                                      ……………………….

 

 Директор на …………………….. училище

 

 …………………………………………….

 

 Счетоводител на……………… училище

 

 ……………………………………………..

 

 ОДОБРЯВАМ:

 

ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА

 

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА