Добре дошли в сайта на 90. СУ !

Добре дошли в сайта на 90. СУ !

Рисковото поведение на учениците в училище е основен проблем във всички училища по целия свят. По-долу сме събрали основните индикатори на рисково поведение, като желаем да наблегнем, че те винаги се разглеждат в конкретния контекст на ситуацията, обкръжението, семейната среда, отношенията между учител – ученик и учител – родител.

Фактори на средата/ на контекста

 • Рискови
  • Голяма възможност да се набавят наркотични вещества.
  • Нисък социоикономически статус.
  • Употребяващи наркотични вещества връстници.
  • Връстници, извършващи престъпления.
 • Протективни
  • Просоциално настроени по-големи младежи.
  • Просоциално настроени връстници.
  • Висок социоикономически статус.

Семейство

Рискови фактори

 • Злоупотреба на родителите с вещества и отклоняващо се поведение.
 • Нисък родителски контрол.
 • Отказване от родителските отговорности.
 • Привързаност между родител – дете.
 • Ниска дисциплина.
 • Конфликт / развод в семейството.
 • Близост с вредна среда.
 • Склонност/ пристрастени родители.
 • Ниски изисквания, поставени от родителите.
 • Разединение в семейството, включително и прекалена заетост на родителите в работата.

Протективни фактори

 • Отсъствие на ранна загуба или раздяла.
 • Сплотена семейна среда.
 • Връзка родител – дете.
 • Висок родителски контрол.

Автобиографични

Рискови фактори

 • Ранна проява на рисково поведение – тютюнопушене или употреба на алкохол.
 • Ранно започване на полов живот.
 • Бърза ескалация на употребата на психоактивни вещества.
 • Позитивни очаквания от употребата на психоактивни вещества и позитивни знания за тях.Поведенчески проблеми – история.

Протективни фактори

 • Късно начало на употреба на вещества и късни прояви на рисково поведение.
 • Негативни очаквания от употребата на психоактивните вещества и знания за последствията от употребата.
 • Ангажиране с религиозни вярвания.

Личностни

Рискови фактори

 • Натиск / стрес.
 • Депресия.
 • Агресия.
 • Импулсивност / хиперактивност.
 • Антисоциално поведение.
 • Търсене на усещания.
 • Психически проблеми.

Протективни фактори

 • Високо самоуважение.
 • Ниска импулсивност.
 • Умерен темперамент.

Образователни

Рискови фактори

 • Слабо представяне в училище.
 • Ниски образователни стремежи.
 • Нисък контрол в училище.
 • Отсъствия, бягства от училище и отпадане от училище.
 • Ниска формална подкрепа.

Протективни фактори

 • Добри връзки с учителите.
 • Високи образователни стремежи.
 • Високи изисквания на родителите по отношение на образованието.
 • Голяма ангажираност с учебния процес.
 • Добра формална подкрепа в училище.

Други рискови фактори

 • Рискови фактори от средата

Достъпност до наркотични вещества.
Достъпност до огнестрелни оръжия.
Обществени норми, свързани с толерантност към насилие.
Обществени норми, свързани с толерантност към злоупотреба с наркотични вещества.
Слаба свързаност между съседите.
Обществен безпорядък.
Преходи и мобилност.
Бедност.

 • Семейни рискови фактори

Проблем, свързан с историята на семейството.
Непоследователна и /или неподходяща дисциплина.
Недостатъчен родителски контрол и/или надзор.
Насилие в семейството.
Благоприятни семейни нагласи към проблема.

 • Училищни рискови фактори

Антисоциално поведение.
Слаб успех в училище.
Безотговорност към училището.

 • Индивидуални рискови фактори/Рискови фактори, свързани с връстниците.

Отчуждение от системата.
Благоприятни нагласи към проблемно поведение.
Приятели с проблемно поведение.
Ранно начало на проблемното поведение.
Младежка безработица.

Други защитни фактори

 • Защитни фактори на средата

Достъп до висококачествени пренатални здравни грижи.
Достъп до висококачествени педиатрични здравни грижи за юноши.
Достъп до висококачествени психиатрични здравни грижи.
Обществени норми против престъпления.
Обществени норми срещу злоупотреба с вещества.
Обществени норми против насилие.
Свързаност и организация между съседите.
Резиденциална стабилност.

 • Семейни защитни фактори

Последователна, съответна на възрастта дисциплина.
Родителски контрол и/или надзор.
Способност на семейството да решава проблеми.
Подкрепящо общуване между членовете на семейството.
Значима връзка с просоциален възрастен.
Членовете на семейството ценят образованието.

 • Училищни защитни фактори

Наличие на сътрудничество между родителя и учителя.
Специализирани инструкции за учениците в риск.
Училищни програми за прехода към работна заетост.

 • Индивидуални защитни фактори/защитни фактори,свързани с връстници

Обвързаност с някаква форма на просоциални идеология.
Просоциални нагласи.
Приятели, които нямат криминално поведение.

Ефекти от употребата на канабис!


АЛКОХОЛЪТ
– помогнете на детето да каже НЕ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Вие трябва да ЗНАЕТЕ…