„Три иновативни метода на преподаване“

През 2019 година 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“ бе одобрено с проект „Три иновативни метода на преподаване“, с регистрационен номер 2019-1-BG01-KA101-061862, финансиран по  Програма „Еразъм + “  КД1 „Образователна мобилност за граждани“, сектори „Училищно образование“. 

 

Дългосрочните цели на училището, заложени в Европейския план за развитие и в съзвучие със Стратегията за развитие до 2020 година, са насочени към нуждите от включване на нови подходи в образователния процес. И тъй като иновациите се прилагат „на терен“ от педагогическия персонал, Планът предвижда повишаване на уменията на учителите в три основни насоки: 1/ проектно-базирано образование; 2/ емоционална интелигентност, и 3/ въвеждане на информационни и комуникационни технологии. Възможността за обмяна на опит, чрез мобилност  допринася за въвеждането на нови модели на работа с учениците и  надгражда основата на въведените иновации до момента. Цел на проекта е разширяване на международното сътрудничество и имплементиране на добри практики от училища, които да бъдат основа на образователни и социални и иновации спрямо учениците, посредством прилагането им от преподавателите, участвали в мобилността.

Включените мобилности по проекта са:

  • „Наблюдение на работата“ на тема „Ефективно внедряване на ИКТ в образователния процес“, през месец февруари 2020 година – Лорка, Испания.

Видове технологии в образованието:

• Технологии, подпомагащи образователния процес;

• Технологии, подпомагащи админстративното управление на образователния процес.

Насърчаване на ползавнето на технологии от учениците с образователна цел;

Практическа работа: Разработване на мултидисциплинарен урок за интерактивна дъска.

 

 

  • „Наблюдение на работата“ на тема „Методи за повишаване на емоционалната интелигентност на ученици от 1 до 12 клас“ във Финландия. Обучението бе предвидено за месец март 2020 г, но поради възникване на извънредна епидемиологична обстановка и борбата с COVID-19, мобилността бе отложена и ще се проведе ОНЛАЙН през месец ноември 2020 г.

Минимално съдържание:

• EQ – еволюция на концепцията;

• Елементи на емоционалната интелигентност;

• Техники за разпознаване на емоциите на децата;

• Практическа част: Разпознаване и управление на емоциите в училищна среда.

 

  • „Наблюдение на работата“ на тема „Проектно-базирано обучение“ в Португалия. Обучението бе предвидено за месец март 2020 г, но поради възникване на извънредна епидемиологична обстановка и борбата с COVID-19, мобилността бе отложена и ще се проведе ОНЛАЙН през месец ноември 2020 г.

Минимално съдържание:

• Запознаване с концепцията;

• Интердисциплинарен подход към разрешаване на проблеми – добри практики;

• Изграждане на професионални общности от учители;

• Практическа част: Разработване на модел за проектно-базирано обучение за средно училище.