Първа мобилност по Национална програма „Иновации в действие“ в 90. СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“, гр. София

.

В периода 25.03 – 27.03.2024 г. 90. СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“, като иновативно училище бе домакин на първата мобилност по Национална програма „Иновации в действие“ –  “90.СУ – ЦЕНТЪР ЗА ИНОВАЦИИ И STEAM ОБУЧЕНИЕ” в гр. София за учебната 2023/2024 година.

Партньори на 90. СУ са Средно училище “Стоян Заимов” – гр. Плевен, 1. ОУ “Никола Йонков Вапцаров” – гр. Берковица и ОУ “Любен Каравелов” – гр. Попово.

Програмата цели създаване на професионални учещи се тематични общности между иновативни училищата в страната, в които учителите от тематична област на знанието обединяват усилия и време за постигане на общи цели, мултиплициране на добрите иновационни практики, споделяне на резултати, в които се учат взаимно и генерират нови идеи и продукти.    

Националната програма подпомага и мотивира учителите да създават и прилагат подходящи иновативни методи на преподаване, както и да разработват крайни продукти и инструментариум за тях, с цел повишаване на образователните резултати на учениците, придобиване на система от компетентности, трайни, цялостни знания, ключови умения и нагласи, ориентирани към практиката, развитието и кариерното ориентиране на учениците и насочването им към професиите на бъдещето.

Иновацията в 90. СУ обхваща всички ученици и учители. Включва организационен график с различна продължителност на учебните часове, интерактивни методи на преподаване, учене чрез преживяване в STEAM среда. Ориентирана е към поставяне на ученика в центъра чрез:  ангажиране, самоосъзнатост, сътрудничество и отговорност. Учебното съдържание се изучава интегрирано и фокусирано изцяло към прилагане на холистичен подход в обучението и “Учене през голям въпрос”.  Важни компоненти са работата в екип и успешното управление на класната стая. Нашата цел е учениците  ни да бъдат  уверени в собствените си възможности, да си поставят реалистични и постижими цели и да постигат академичен напредък.

Тези дни на обмяна на опит бяха много ценни както за 90. СУ, така и за останалите училища от Плевен, Берковица и Попово. Бяха организирани посещения в различни учебни часове, като преподавателите демонстрираха прилагането на различни методи на преподаване. Имаше финализиране на „Голям въпрос“ с трите 7. класа, гостите бяха впечатлени от организацията и ангажираността на учениците. Тематичните уъркшопове предоставиха възможност на колегите от останалите училища да се включат в дейности с учениците и учителите на 90. СУ. Дейностите от деня бяха резюмирани с рефлексия, като всеки имаше възможност да сподели полезното от „разходката за учене“.

Гостите на 90. СУ успяха да открият полезности, които ще прилагат в бъдеще в своето училище.

Предстои втора мобилност по Национална програма „Иновации в действие“ през април в гр. Плевен, като 90. СУ “Ген. Хосе де Сан Мартин” ще е гост на Средно училище “Стоян Заимов”.

.