Проект „Мост между действията за климата на европейско и на местно ниво „

От учебната 2018/2019 година 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“ има така наречените „енергийни екипи“ от ученици.

Bridging European and Local Climate Action (BEACON – ФАР) е проект, който насърчава действията в областта на климата и улеснява обмена между националните правителства, общините и училищата в Европа. Целта на проекта е да укрепи двустранното и многостранното сътрудничество и да създаде общ стремеж за осъществяване на Парижкото споразумение. Чрез съвместно обучение, изграждане на мрежи и специализирани консултантски услуги, създателите на политики, общинските участници и преподавателите ще придобият технически и свързани с процеса умения, които да им помогнат да разработят, усъвършенстват и прилагат мерки за намаляване на емисиите на парникови газове.

 

Информация за проекта

Страни: България, Чехия, Германия, Гърция, Полша, Португалия, Румъния

Продължителност на проекта: Април 2018 – Март 2021

Целева група: общини, образователни институции, правителства

Партньори за образователния проект: Независим институт по околна среда, Берлин Independent Institute for Environmental Issues (UfU); Асоциация ЕНВИРОН – ENVIRON, Център за възобновяеми енергийни източници и спестяване (CRES), Прага.

Училища в България: В проекта се включват на този етап десет училища от 4 общини в България. Във всички участващи училища НДЕФ финансира енергоспестяващи мерки. Участници в проекта са три училища от район Люлин на Столична община, три училища от община Самоков и по две училища от общините Велико Търново и Павел баня.