Правилник

Home / 90 СУ / Правилник

КРИТЕРИИ ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ ПРЕЗ ВТОРИЯ СРОК НА УЧЕБНАТА 2015/2016 г.

 

І. ЗА ПОСТИГНАТИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ

  1.  Успех от предходен учебен срок или година – мин. Отличен 5,50

ІІ.ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ

  1.  Успех от предходен учебен срок или година – мин. мн.добър 4,50
  2.  Доход на член от семейството до минималната работна заплата за страната

ІІІ. ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА УЧЕНИЦИ С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ

  1.  Решение на лекарска комисия за здравословното състояние на ученика

ІV. ЗА УЧЕНИЦИ БЕЗ РОДИТЕЛИ ИЛИ САМО С ЕДИН РОДИТЕЛ

  1.  Смъртен акт /актове / за починалия родител или родители

За пълният текст на правилника натиснете тук

Правилник за устройството и дейността на 90 СОУ за учебната 2016/2017 г

Правилник за вътрешния трудов ред за 2016/2017 година

Инструкция за безопасност за учебната 2016/2017 година

План за действие при бедствия, аварии и катастрофи

План за действие при пожар

Правилник за стипендии

План за противодействие на тероризма

Правилник за пропусквателния режим на училището