Правилник

Home / 90 СУ / Правилник

КРИТЕРИИ ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ ПРЕЗ ПЪРВИЯ СРОК НА УЧЕБНАТА 2018/2019 г.

 

І. ЗА ПОСТИГНАТИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ

  1.  Успех от предходен учебен срок или година – мин. Отличен 5,50

ІІ.ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ

  1.  Успех от предходен учебен срок или година – мин. мн.добър 4,50
  2.  Доход на член от семейството до минималната работна заплата за страната

ІІІ. ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА УЧЕНИЦИ С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ

  1.  Решение на лекарска комисия за здравословното състояние на ученика

ІV. ЗА УЧЕНИЦИ БЕЗ РОДИТЕЛИ ИЛИ САМО С ЕДИН РОДИТЕЛ

  1.  Смъртен акт /актове / за починалия родител или родители

 

Правилник за устройството и дейността на 90 СУ за учебната 2018/2019 г

Правилник за вътрешния трудов ред за 2018/2019 година

Инструкция за безопасност за учебната 2018/2019 година

План за действие при бедствия, аварии и катастрофи 2018/2019 година

План за действие при пожар 2018/2019 година

Правилник за стипендии 2018/2019 година

План за противодействие на тероризма

Правилник за пропусквателния режим на училището